Reserveren

Geniet van de ontspannende en exotische ervaring die het Grand Hôtel de la Poste biedt. Met zijn atypische inrichting, de sfeer van een groot familiehuis, zijn driesterrendiensten en zijn comfortabele kamers heeft ons hotel in het centrum van Wenen alles om u tevreden te stellen en te voldoen aan de eisen van uw professionele of toeristische tussenstop!

Aankomst
Aankomst
Vertrek
Vertrek
Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

De gevestigde orde

Bedrijfsnaam: GRAND HOTEL DE LA POSTE VIENNE

Hoofdkantoor: 47 CRS ROMESTANG 38200 WENEN

RCS: 5510Z

Bedrijfsvorm: SASU Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder

Intracommunautair BTW-nummer: FR38489827634

Telefoon nummer:

Accommodatie
De site wordt gehost op servers van OVH
SAS met een kapitaal van € 500.000
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/min


Redactionele inhoud

De Site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met kritisch nadenken en onderscheidingsvermogen te gebruiken.


Hypertextlinks naar sites van derden

De Site biedt hypertextlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert geen goedkeuring van de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De Uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom het volgende niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een eventueel geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Enkel de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kan worden aanvaard.


Bescherming van privacy en persoonsgegevens

De Site verzamelt persoonlijke informatie die door Gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de Site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden van reacties, diverse informatie of aankondigingen van de Uitgever naar de door Gebruikers opgegeven e-mailadressen. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door op de hypertextlinks voor afmelden te klikken die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer licht tekstformaat, gewoonlijk "Cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid om bezwaar te maken tegen de opname van “cookies”. Hiervoor kunnen zij de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De Uitgever vestigt de aandacht van de Gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de Site belemmerd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.


Beveiliging van uitwisselingen

De Uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisseling te beveiligen. Als zodanig gaat de Uitgever een middelenverbintenis aan om misbruik van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Gebruikers van de Site zijn zich echter bewust van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de Uitgever zijn Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de Site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten

De Uitgever beschikt over rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die beschermd zijn door de Intellectuele Eigendomswet. Dit is met name het geval voor zijn merk(en), zijn grafische charter en zijn database. Bijgevolg is het offline of online gebruik ervan, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever.


Beschikbaarheid van diensten

De Uitgever heeft een middelenverbintenis wat betreft de toegankelijkheid van de diensten en zorgt voor de nodige structuren om de Site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De Uitgever kan echter de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om onderhoudsredenen. en upgrades. De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voor de Gebruiker of enige derde zou kunnen voortvloeien. De Uitgever kan op elk moment zijn Diensten geheel of gedeeltelijk verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, vooral om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan elke Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.


Opname

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op hostingdiensten.

Bemiddelaar bij geschillen
Na contact te hebben opgenomen met de dienst na verkoop en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij gebrek aan antwoord binnen 60 dagen, kan de klant gratis contact opnemen met de bemiddelaar Toerisme en Reizen, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de site : www.mtv.travel.

Adres van Consumentenbemiddeling
Toeristische reisbemiddeling
Doos 80303
75823 Parijs Cedex 17

Telefonische acquisitie
U kunt zich registreren op de telefonische oppositielijst van Bloctel via de site https://www.bloctel.gouv.fr

Toepasselijk recht

Op deze tekst is het Franse recht van toepassing. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op elk moment te wijzigen.